สภาแห่งชาติเวียดนามอนุมัติกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข

POST ON 25 มกราคม 2024

สภาแห่งชาติเวียดนามอนุมัติกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 สภาแห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 โดยมีการปรับเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

1. รายการราคาที่ดินจะได้การปรับปรุงใหม่เป็นประจำทุกปี จากเดิมที่ได้ปรับทุก 5 ปี[1] เพื่อให้สอดคล้องกับราคาที่ดินในตลาดมากขึ้น โดยคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดจะเสนอต่อสภาประชาชนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาราคาที่ดินในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

2. ลดวิธีการกำหนดราคาที่ดินจากเดิม 5 วิธี[2] เหลือ 4 วิธี ได้แก่ (1) การเปรียบเทียบโดยตรง (direct comparison method) (2) การคำนวณจากรายได้ (income method) (3) การคำนวณจากมูลค่าคงเหลือ (residual method) และ (4) การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การปรับราคาที่ดิน (land price adjustment coefficient method)

3. กำหนดให้ออกโฉนดสำหรับครัวเรือนและบุคคลที่ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดก่อนเดือนกรกฎาคม 2557 (แทนวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ดินฉบับเดิม)

4. ระบุกรณีการเวนคืนที่ดินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ (1) การสร้างโครงการสาธารณะ (2) การก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ (3) กรณีอื่น ๆ ได้แก่ การสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน การพัฒนากองทุนที่ดิน การก่อสร้างใต้ดิน และกรณีที่ภาครัฐเวนคืนที่ดินเพื่อทำการประมูลเพื่อเพิ่มรายได้งบประมาณภาครัฐ

5. ระบุวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไม่ผ่านการประมูล และวิธีการประมูลสิทธิการใช้ที่ดิน การประมูลคัดเลือกผู้ลงทุนดำเนินโครงการใช้ที่ดิน กระบวนการเช่าที่ดินจากภาครัฐ

6. ส่งเสริมการกระจายอำนาจในการจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ให้อำนาจสภาประชาชนระดับจังหวัดในการอนุมัติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินทางการเกษตร ที่ดินป่าสงวน ที่ดินในอุทยานแห่งชาติ และที่ดินป่าเศรษฐกิจที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ แทนนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท

7. ลดขั้นตอนทางกฎหมายและตัวกลางในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับอำนาจในการจัดสรรและเช่าที่ดินของการท่าอากาศยานและคณะกรรมการบริหารอุทยานเทคโนโลยีชั้นสูง โดยรัฐบาลสามารถจัดสรรและปล่อยเช่าที่ดินโดยตรงและออกใบรับรองให้กับองค์กรและบุคคลที่ใช้ที่ดินที่เป็นของท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานพลเรือน และเขตเทคโนโลยีชั้นสูง

ที่มา: Vietnamnet เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

https://vietnamnet.vn/6-diem-moi-noi-bat-cua-luat-dat-dai-2024-2240705.html

VnExpress เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

https://vnexpress.net/dat-khong-giay-to-truoc-thang-7-2014-duoc-cap-so-do-4702445.html

The Saigon Times เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

https://english.thesaigontimes.vn/na-passes-amended-land-law/


[1] ตามกฎหมายที่ดินฉบับที่ 45/2013/QH13 ปี ค.ศ. 2013

[2] ตามกฤษฎีกาที่ 44/2014/ND-CP ว่าด้วยการกำหนดราคาที่ดิน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230797

เข้าชมทั้งหมด