มูลค่าการค้าการลงทุนและดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญของนครโฮจิมินห์ในไตรมาสแรกของปี 2565

POST ON 8 เมษายน 2022

มูลค่าการค้าการลงทุนและดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญของนครโฮจิมินห์ในไตรมาสแรกของปี 2565

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GRDP)

สำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์รายงานว่า ในไตรมาสแรกของปี 2565 นครโฮจิมินห์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมท้องถิ่น (GRDP) อยู่ที่ 350.4216 ล้านล้านด่ง (15.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนของภาคการค้าและการบริการ ร้อยละ 64.6 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ร้อยละ 21.6 และภาคการเกษตร ป่าไม้ และประมง ร้อยละ 0.5

นอกจากนี้ ภาคการค้าและการบริการยังเป็นภาคที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดที่ร้อยละ 2.87 มูลค่า 226.394 ล้านล้านด่ง (9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) แบ่งเป็น ด้านการค้า ร้อยละ 17.3 การขนส่งและคลังสินค้า ร้อยละ 10.2 การเงินและการธนาคาร ร้อยละ 8.9 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 5.2

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IIP)

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IIP) ในนครโฮจิมินห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และการจำหน่ายน้ำและจัดการของเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 โดยดัชนี IIP เฉพาะเดือนมีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

จากรายงานของกรมอุตสาหกรรมและการค้านครโฮจิมินห์พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ดัชนี IIP ของอุตสาหกรรมหลัก 4 กลุ่มมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 12.9

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

สำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์เปิดเผยข้อมูลว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนครโฮจิมินห์ในเดือนมีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และร้อยละ 2.03 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคของนครในไตรมาสแรกของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.51 โดยด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94 ที่อยู่อาศัย ไฟฟ้า ประปา และวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88 ในขณะที่ด้านบริการร้านอาหารและจัดเลี้ยงลดลงร้อยละ 0.26 และเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และหมวกลดลงร้อยละ 0.21

นอกจากนี้ ในด้านของราคาทองคำในเดือนมีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.48 ทำให้ในไตรมาสแรกของปี 2565 พบว่าทองคำมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.64 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2565 ลดลงร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 แม้ว่าเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ก็ตาม

รายได้งบประมาณ (Budget revenue)

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 นครโฮจิมินห์สามารถจัดเก็บรายได้รวมประมาณ 121.037 ล้านล้านด่ง (5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 31.3 ของเป้าหมายปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีรายได้จากภายในประเทศมูลค่า 84.772 ล้านล้านด่ง (3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของเป้าหมายปี 2565 และร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ในขณะที่นครมีรายได้จากน้ำมันดิบในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ประมาณ 4.755 ล้านล้านด่ง (208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 45.3 ของประมาณการของปี 2565 และร้อยละ 3.9 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 และมีรายได้จากการนำเข้าและส่งออก 31.5 ล้านล้านด่ง (1.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 27.1 ของเป้าหมายของปีนี้ และร้อยละ 26 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6

ทั้งนี้ นครสามารถจัดเก็บรายได้จากกิจการรัฐวิสาหกิจ 7.58 ล้านล้านด่ง (331 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 ในขณะที่สามารถจัดเก็บรายได้จากภาคที่มิใช่ภาครัฐ 23.295 ล้านล้านด่ง (1.019 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 19.3 ของรายได้ทั้งหมด ลดลงร้อยละ 10.3 และสามารถจัดเก็บรายได้จากภาคการลงทุนจากต่างประเทศ 18.703 ล้านล้านด่ง (818 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของรายได้ทั้งหมด ลดลงร้อยละ 6.2

อนึ่ง ในปี 2565 นครได้รับมอบหมายให้เก็บรายได้จำนวน 386.568 ล้านล้านด่ง (1.69 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 24.8 ของรายได้ทั้งหมดของประเทศ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

สำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์เปิดเผยข้อมูลว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 20 มีนาคม 2565 นครโฮจิมินห์สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ได้ 406.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 40.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีการลงทุนในโครงการใหม่ 127 โครงการ มูลค่า 102.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.8 ในด้านของมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การขายส่งและขายปลีก การบำรุงรักษารถยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 54 โครงการ มูลค่า 34.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 29 โครงการ มูลค่า 32.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกิจกรรมทางการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศที่มีการลงทุนสูงที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลี และญี่ปุ่น มูลค่า 34.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 24.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

นอกจากนี้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 นครยังมีการลงทุนเพิ่มในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 โครงการ มูลค่า 9.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการลงทุนและซื้อหุ้น 504 ธุรกรรม มูลค่า 298.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

การนำเข้า-ส่งออก

สำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์รายงานว่า ในไตรมาสแรกของปี 2565 นครโฮจิมินห์มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกประมาณ 1.74 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

การส่งออกของนครมีมูลค่าประมาณ 1.19 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 แบ่งเป็นการส่งออกของภาคการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.9 ภาคที่มิใช่ภาครัฐมูลค่ากว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 และจากภาครัฐ  มูลค่า 564.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.9 ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 และคิดเป็นร้อยละ 75.3 ของมูลค่าการส่งออกรวม ในขณะที่กลุ่มสินค้าเกษตรมีมูลค่าการส่งออกกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 และคิดเป็นร้อยละ 11.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ทั้งนี้ จีนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของนครโฮจิมินห์ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าจากธุรกิจในนครโฮจิมินห์ไปยังจีนประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ 701.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

ในด้านการนำเข้าของนครมีมูลค่า 1.74 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 แบ่งเป็นการนำเข้าของภาครัฐมูลค่า 274 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ภาคที่มิใช่ภาครัฐมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 และการนำเข้าของภาคการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ทั้งนี้ มีการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ มูลค่า 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า กลุ่มวัตถุดิบ มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4

*   *   *   *   *

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

เมษายน 2565

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

77

กำลังเข้าชมขณะนี้

225283

เข้าชมทั้งหมด