นครโฮจิมินห์จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

POST ON 22 มกราคม 2024

นครโฮจิมินห์จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 นาย Phan Van Mai ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ได้ลงนามจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อเร่งดำเนินการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในนครฯ โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนครฯ รวมทั้งหมด 41 คน และมีประธานคณะกรรมการประชาชนนครฯ เป็นประธานคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีอำนาจ ดังนี้

1. สั่งการ ตรวจสอบ และส่งเสริมให้นักลงทุนโครงการ หน่วยงานที่ปรึกษา และผู้รับเหมาสามารถดำเนินโครงการอย่างมีคุณภาพ และสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

2. ให้ข้อเสนอแนะในการเชิญหน่วยงานตรวจสอบการดำเนินโครงการตามที่เห็นสมควร เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ร่วมหารือและรวบรวมความคิดเห็นในการจัดหาแนวทางและนโยบายการดำเนินโครงการต่าง ๆ

4. มีอำนาจในการทบทวนและยกเลิกสัญญาผู้ลงทุนและผู้รับเหมาโครงการที่ไม่มีศักยภาพและประสบการณ์ และไม่สามารถดำเนินงานได้ตรงตามข้อกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้

1. ศึกษาและให้คำแนะนำคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ในการกำกับดูแลการลงทุนและเร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายที่ 1 (Ben Thanh – Suoi Tien) รถไฟฟ้าสายที่ 2 (Ben Thanh – Tham Luong) ถนนวงแหวนหมายเลข 3 และ 4 โครงการปรับปรุงคลอง Xuyen Tam (ผ่านเขต Binh Thanh และเขต Go Vap) โครงการปรับปรุงคลอง Tham Luong – Ben Cat (ครอบคลุมพื้นที่ 7 เขต) อุทยานเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green Environmental Technology Park) และโครงการอื่น ๆ

2. ศึกษาและจัดทำรูปแบบการพัฒนาเมืองตามหลักการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผน การวิจัย การพัฒนากองทุนที่ดิน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหามลภาวะ

3. ทบทวนและเสนอโครงการลงทุนสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจร โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ให้แก่คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ เพื่อใช้ประโยชน์จากกองทุนที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าและตามเส้นทางโครงการข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทบทวนขอบเขตและขนาดการลงทุน แผนทางเทคนิค เทคโนโลยี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มูลค่าการลงทุนโครงการทั้งหมด กองทุนที่ดินสาธารณะตลอดเส้นทาง และการวางแผนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง

5. ติดตามและส่งเสริมการทบทวนผังเมือง การปรับแผน การปรับเปลี่ยนโครงการลงทุน การจัดหาที่ดิน การตั้งถิ่นฐานใหม่ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการประมูล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ข้อร้องเรียน และคดีความที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ นาย Phan Van Mai ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ได้หารือกับนาย Yamada Takio เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศเวียดนาม เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่น เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายที่ 1 (Ben Thanh – Suoi Tien) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางน้ำ และโครงการสร้างโรงพยาบาล Cho Ray สาขาที่ 2

ที่มา: Sai Gon Giai Phong เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

https://www.sggp.org.vn/thao-go-vuong-mac-tai-cac-du-an-trong-diem-o-tphcm-post722802.html

BNews เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

https://bnews.vn/tp-ho-chi-minh-thanh-lap-ban-chi-dao-day-nhanh-cac-du-an-trong-diem/321227.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225285

เข้าชมทั้งหมด