นครเกิ่นเทอเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางโควิด-19

POST ON 24 มิถุนายน 2021

นครเกิ่นเทอเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางโควิด-19

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 นครเกิ่นเทอยังคงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก และการท่องเที่ยว แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตขยายตัวกว่าร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 และมียอดค้าปลีกสินค้าและบริการรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 มูลค่าประมาณ 63.1 ล้านล้านด่ง (2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะเดียวกัน ภาคการท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัวสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 หรือมูลค่า 1.25 ล้านล้านด่ง (54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 นอกจากนี้ การลงทุนในนครยังเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า คิดเป็นมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่มากที่สุดในเวียดนาม

อย่างไรก็ดี นครเกิ่นเทอยังคงมีปัญหาในด้านยอดการเบิกจ่ายรายจ่ายสาธารณะที่มีจำนวนน้อย ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมาหลายปี และยอดการส่งออกลดลง โดยนาย Tran Viet Truong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอให้ข้อมูลว่า นครมุ่งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการป้องกันโควิด-19 โดยสั่งการให้หน่วยงานราชการให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสาธารณะ จัดหาและเตรียมที่ดินสำหรับโครงการลงทุน และพิจรณาอนุมัติโครงการอย่างรอบคอบเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็นในอนาคต

นครเกิ่นเทอตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นผู้นำของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงภายในปี 2568 โดยมีเป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7.5-8 ต่อปีจนถึงปี 2568 ปัจจุบันนครมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างใน 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ นครเกิ่นเทอยังพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนผ่านการสนับสนุนเชิงนโยบาย การปรับปรุงการบริหารภาครัฐ และการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งอุตสาหกรรม

อนึ่ง เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2564 นาย Vu Duc Dam รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในข้อมติจัดตั้งนิคมเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเข้มข้น (Concentrated Information Technology Park) ที่นครเกิ่นเทอซึ่งจะลงทุนโดยกองทุนเพื่อการพัฒนานครเกิ่นเทอ (Can Tho Development Fund) ที่ตำบล Hung Thanh อำเภอ Cai Rang บนพื้นที่ 200,219 ตารางเมตร โดยภายใต้มาตรา 4 ของกฤษฏีกาหมายเลข 154/2556/ND-CP ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 กำหนดให้นิคมเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเข้มข้นมีบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตและซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การบ่มเพาะเทคโนโลยีและกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมเชิงพาณิชย์ โดยการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน บริการ และเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานขององค์กรและกิจการต่าง ๆ

ที่มา:

– Vietnam News วันที่ 10 มิถุนายน 2564

https://vietnamnews.vn/economy/970233/can-tho-shrugs-off-covid-achieves-impressive-growth.html

– News Gov VN วันที่ 10 มิถุนายน 2564

http://news.gov.vn/Home/Govt-approves-establishment-of-concentrated-information-technology-park/20216/44185.vgp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง



ดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

33411

เข้าชมทั้งหมด