นครดานังตั้งเป้าหมายเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลภายในปี 2573

POST ON 19 สิงหาคม 2021

นครดานังตั้งเป้าหมายเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลภายในปี 2573

คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครดานังได้มีมติที่ 05-NQ/TU ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลภายในปี 2568 ด้วยวิสัยทัศน์ถึงปี 2573 โดยตั้งเป้าหมายให้นครดานังสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและสร้างเขตเมืองอัจฉริยะในทศวรรษนี้ และเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ความปลอดภัยทางข้อมูล และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ภายในปี 2573 โดยนครอยู่ระหว่างพัฒนา e-government เพื่อสามารถให้บริการสาธารณะระดับ 4 ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด และให้บริการประเภทที่มิใช่ธุรกิจระดับ 3 และ 4 ได้ถึงร้อยละ 60 ผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับ รวมทั้งให้หน่วยงานรัฐทั้งหมดมีการจัดทำข้อมูลเปิด

นครดานังคาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลจะมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของ GRDP เป็นอย่างต่ำ โดยมีสัดส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ร้อยละ 10  อีกทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลจะมีส่วนแบ่งในแต่ละสาขาเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 10 เป็นอย่างต่ำ และมีผลิตภาพแรงงานจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี นอกจากนี้ นครจะจัดให้มีจุดเชื่อมต่อสาธารณะ 1,000 ชุด เพื่อให้องค์กร พลเมือง และธุรกิจสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ในขณะเดียวกันนครดานังคาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นมูลค่าเพิ่มของภาคการท่องเที่ยวในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมือง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปจะให้บริการการท่องเที่ยวเสมือนจริงและมีบริการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขอรับคำปรึกษาและบริการสนับสนุนผ่านช่องทางดิจิทัลได้ตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในนคร

นอกจากนี้ นครดานังยังเตรียมเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มจากภาคการเงิน การธนาคาร และ e-commerce ในเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นร้อยละ 20 และสัดส่วนธุรกิจที่มีบัญชีธุรกรรม e-commerce เป็นร้อยละ 90 โดยประชากรอย่างน้อยร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการซื้อขายออนไลน์ และมีสัดส่วนยอดขายในตลาดออนไลน์รูปแบบ B2C อย่างน้อยร้อยละ 10 ของยอดค้าปลีกสินค้าและบริการโดยรวมของนคร มีการนำข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรร้อยละ 50 โดยประชาชนและธุรกิจสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและกองทุนที่ดินที่ต้องการการลงทุนทางออนไลน์ได้ ในขณะที่ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตแบบ broadband มีที่อยู่บ้านและบันทึกข้อมูลสาธารณสุขแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธุรกิจให้บริการทางสุขภาพจะใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการตรวจสุขภาพ รักษา นัดหมายออนไลน์ บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการชําระเงินออนไลน์ด้วย

อนึ่ง นครดานังตั้งอยู่ระหว่างเมืองฮอยอันและเมืองเว้ซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีต มีพื้นที่ 1,285 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1 ล้านคนในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 1.5 และ 2.5 ล้านคนภายในปี 2563 และ 2573 ตามลำดับ นอกจากนี้ นครดานังเป็นเมืองแรกในเวียดนามที่เปิดตัวระบบ e-government เมื่อปี 2557 และถ่ายทอดระบบให้กับนครและจังหวัดอีก 16 แห่งในปี 2559 อีกทั้งนครยังสามารถรักษาตําแหน่งผู้นําในแง่ของความพร้อมในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นอันดับที่หนึ่งในการจัดอันดับดัชนี ICT จาก 63 จังหวัด/นครของเวียดนามต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในปี 2563 มีคะแนนรวมสูงกว่าจังหวัดเถื่อเทียนเว้ที่ตามมาเป็นอันดับสองถึงร้อยละ 12 และได้คะแนน 1.0 ในหมวดหมู่ของการประยุกต์ใช้ IT ทิ้งห่างจังหวัดกว๋างนิญและนครเกิ่นเทอซึ่งตามมาเป็นอันดับที่สองและได้คะแนนเพียง 0.48


ที่มา Vietnamplus วันที่ 11 สิงหาคม 2564
https://en.vietnamplus.vn/da-nang-eyes-top-three-performers-in-digital-transformation-by-2030/206179.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230802

เข้าชมทั้งหมด