จังหวัดเตี่ยนซางตั้งเป้าหมายให้มียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในปี 2565

POST ON 11 ตุลาคม 2022

จังหวัดเตี่ยนซางตั้งเป้าหมายให้มียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในปี 2565

นาย Dang Van Tuan ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัดเตี่ยนซางรายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดเตี่ยนซางมีแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม กอปรกับมีการสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกในการเชื่อมโยงอุปสงค์-อุปทานและขยายตลาด ส่งผลให้การส่งออกของจังหวัดเติบโตอย่างมั่นคง โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 จังหวัดเตี่ยนซางสามารถส่งออกสินค้ามูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 89.6 ของเป้าหมายปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มะม่วง ทุเรียน สับปะรด และแก้วมังกร ทั้งนี้ จังหวัดตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าในปีนี้เป็น 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับปี 2564

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จังหวัดเตี่ยนซางจะให้ความสำคัญกับกิจกรรม ดังนี้

(1) ส่งเสริมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การนำเข้าและส่งออกสินค้าในช่วงปี 2554-2563 ด้วยวิสัยทัศน์ต่อเนื่องถึงปี 2573

(2) ส่งเสริมการค้า และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(3) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีน

(4) รายงานสถานการณ์การส่งออกสินค้าที่ด่านชายแดนติดกับจีน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ส่งออกสามารถบริหารจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและการพัฒนาชนบทของจังหวัดในการชี้แนะเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงกฎระเบียบทางเทคนิคเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน VietGAP และ GlobalGAP

อนึ่ง ในช่วงปี 2558 – 2563 การส่งออกของจังหวัดเตี่ยนซางมีอัตราการเติบโตร้อยละ 17.14 ต่อปี โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 จังหวัดสามารถดึงดูดการลงทุนในโครงการใหม่ 13 โครงการ มูลค่า 4.163 ล้านล้านด่ง (174.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ การส่งออกจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคต โดยสินค้าเกษตรเป็นสินค้าสำคัญในโครงสร้างการส่งออก ซึ่งจังหวัดจะมุ่งเน้นการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรทั้งแบบสดและแปรรูป ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Vietnamnews วันที่ 6 ตุลาคม 2565

http://bizhub.vn/news/tien-giang-expects-16-increase-in-exports_337906.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223806

เข้าชมทั้งหมด