จังหวัดล็องอานเตรียมพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

POST ON 28 มีนาคม 2023

จังหวัดล็องอานเตรียมพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

ในปี 2566 กรมวิชาการเกษตรและการพัฒนาชนบทของจังหวัดล็องอานมีแผนจะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับปลูกพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว แก้วมังกร มะนาว และผักสวนครัว รวมถึงพื้นที่สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและกุ้งน้ำกร่อย โดยเน้นการพัฒนาการผลิตที่ได้มาตรฐาน VietGAP และ GlobalGAP ประกอบด้วย

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ที่มีอยู่ทั้ง 126 แห่ง รวมทั้งจัดตั้งสหกรณ์ใหม่ 6 แห่ง และกลุ่มสหกรณ์ 66 กลุ่ม ในพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต

(2) จัดอบรม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสหกรณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์

(3) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงมีมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเชื่อมโยงการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรของจังหวัด

(4) สนับสนุนสหกรณ์และสถานประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต ผ่านมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ อาทิ การลงทุนด้านเทคโนโลยี การสร้างและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ตลอดจนการประเมินและติดตามความผิดปกติของผลผลิต

(5) ฝึกอบรมบุคลากร โดยเน้นด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและความตระหนักรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรภาคการเมืองและสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(6) ใช้แนวทางการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management Program: IPM) กับกลุ่มพืชที่เป็นอาหารหลัก

(7) ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การชลประทาน และระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่การผลิตที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง

(8) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการส่งออก รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Commune One Product: OCOP)

ทั้งนี้ ภายในปี 2568 จังหวัดล็องอานมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับปลูกข้าว 60,000 เฮกตาร์ แก้วมังกร 6,000 เฮกตาร์ ผัก 2,000 เฮกตาร์ มะนาว 3,000 เฮกตาร์ และกุ้งน้ำกร่อย 100 เฮกตาร์ รวมถึงจัดตั้งพื้นที่เฉพาะ (ข้าว 7 แห่ง มะนาว 1 แห่ง และแก้วมังกร 1 แห่ง) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการส่งออก โดยมุ่งเพิ่มผลกำไรให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับผลกำไรของประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ

ที่มา: Bnews.vn วันที่ 22 มีนาคม 2566

https://bnews.vn/long-an-xay-dung-vung-san-xuat-nong-nghiep-cong-nghe-cao-voi-4-loai-cay/285031.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

123

กำลังเข้าชมขณะนี้

223692

เข้าชมทั้งหมด