จังหวัดคั้นฮว่ามุ่งพัฒนาภาคธุรกิจการนำเข้าและส่งออกให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน

POST ON 10 พฤษภาคม 2023

จังหวัดคั้นฮว่ามุ่งพัฒนาภาคธุรกิจการนำเข้าและส่งออกให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดคั้นฮว่าออกคำสั่งที่ 963/QĐ-UBND ว่าด้วยแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าภายในปี ค.ศ. 2030 ในจังหวัดคั้นฮว่า ซึ่งเน้นพัฒนาการนำเข้าและส่งออกอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์ การแก้ปัญหาสังคม และการปรับปรุงความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ จังหวัดคั้นฮว่าตั้งเป้าหมายเพิ่มการส่งออกเป็น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 และรักษาระดับดุลการค้าที่สมเหตุสมผล โดยมุ่งรักษาดุลการค้าเกินดุลที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของการส่งออกร้อยละ 6–7 ในช่วงปี 2564-2573  นอกจากนี้ ในช่วงตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี 2573 จังหวัดคั้นฮว่าจะมุ่งเน้น

(1) ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีเพื่อพัฒนาการส่งออกไปยังตลาดดั้งเดิมและตลาดขนาดใหญ่ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และอาเซียน ในขณะเดียวกันจะส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ เช่น รัสเซีย ยุโรปตะวันออก ยุโรปเหนือ อินเดีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

(2) พัฒนาสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงเพื่อการส่งออก โดยเน้นเพิ่มอัตราการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงได้รับรองมาตรฐานคุณภาพของตลาดในประเทศและต่างประเทศ

(3) เพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศในสินค้าส่งออก และลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ อะไหล่ และชิ้นส่วนประกอบสำหรับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป

(4) ส่งเสริมนโยบายดึงดูดการลงทุนเข้าสู่จังหวัดตามมติของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ดึงดูดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม ห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาสินค้าเกษตร บริการด้านโลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ให้บริการการนำเข้าและส่งออกสินค้า

เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น จังหวัดคั้นฮว่าจะดำเนินตามแนวทาง ดังนี้  

(1) พัฒนาความสามารถในการผลิต และสร้างอุปทานที่ยั่งยืนสำหรับการส่งออกในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

(2) พัฒนาตลาดนำเข้าและส่งออก ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุน

(3) เสริมสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก ต่อต้านการทุจริตทางการค้า ควบคุมสินค้านำเข้าและสินค้าเฝ้าระวัง ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการส่งออก และเพิ่มบทบาทของสมาคม สถานประกอบการ สหกรณ์ และธุรกิจภาคครัวเรือน

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดคั้นฮว่าพบว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 จังหวัดคั้นฮว่ามีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าทั้งหมดกว่า 877 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นการส่งออก 532.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.56 และการนำเข้า 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 44.86

ที่มา: Bnews เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

https://bnews.vn/khanh-hoa-phat-trien-xuat-nhap-khau-gan-voi-canh-tranh-cua-doanh-nghiep/290145.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

532

กำลังเข้าชมขณะนี้

249722

เข้าชมทั้งหมด