จังหวัดกว๋างหงายมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดการลงทุน

POST ON 13 กรกฎาคม 2022

จังหวัดกว๋างหงายมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดการลงทุน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สภาประชาชนจังหวัดกว๋างหงายได้อนุมัติข้อมติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลาโหม และความมั่นคงสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก 25 ประการที่ตั้งไว้ของปีนี้ รวมถึงเพื่อให้มีอัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้องถิ่น (GRDP) ที่ร้อยละ 5-6 โดยจังหวัดจะให้ความสำคัญประเด็นต่าง ๆ เช่น (1) ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และมีผลในวงกว้าง (2) ส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม ตลอดจนในเขตอุตสาหกรรม VSIP (3) ดำเนินการตามแผนสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงปี 2565-2568 อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ดึงดูดการลงทุนตามรายการโครงการการลงทุนที่จังหวัดต้องการในช่วงปี 2564-2568 (5) สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ กลุ่มสินค้า และภาคอุตสาหกรรมที่มีข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบและตลาด (6) ดำเนินตามแผนการปรับโครงสร้างการเกษตรในช่วงปี 2564-2568 ด้วยวิสัยทัศน์ถึงปี 2573 ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต โดยเฉพาะในด้านการเกษตรไฮเทค เกษตรปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ (7) ส่งเสริมการสร้างเขตชนบทใหม่ การลดความยากจนอย่างยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ภูเขา (8) เร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐตามแผนที่กำหนด มุ่งเน้นดำเนินการในโครงการสำคัญ และโครงการภายใต้แผนการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ (9) เร่งดำเนินการประมูลสิทธิการใช้ที่ดิน พื้นที่สาธารณะ และทรัพยากรแร่ธาตุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: Nhan dan วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

https://nhandan.vn/quang-ngai-tap-trung-phat-trien-cong-nghiep-doi-moi-thu-hut-dau-tu-post704316.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

119

กำลังเข้าชมขณะนี้

223685

เข้าชมทั้งหมด