การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นกู้ในเวียดนาม

POST ON 21 มีนาคม 2023

การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นกู้ในเวียดนาม

กระทรวงการคลังเวียดนามได้ประกาศสาระสำคัญของกฤษฎีกาฉบับที่ 08/2023/ND-CP ลงวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2023 แก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกข้อกำหนดบางส่วนของกฤษฎีกาฉบับที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นกู้ (corporate bond) ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

(1) ตามบทบัญญัติของกฤษฎีกาฉบับที่ 153/2020/ND-CP ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้และการซื้อขายหุ้นกู้ของภาคเอกชนในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ (มาตรา 34 วรรค 3) ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นอย่างครบถ้วนและตรงเวลาเมื่อครบกำหนดของหุ้นกู้ และปฏิบัติตามสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุในเอกสารแนบท้าย (หากมี) และข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ โดยกฤษฎีกาฉบับที่ 08/2023/ND-CP กำหนดเพิ่มเติมว่า สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในตลาดภายในประเทศ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินด่งเวียดนามได้เต็มจำนวนและตรงเวลา ผู้ออกหุ้นกู้อาจเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยด้วยสินทรัพย์อื่น ๆ ตามหลักการดังต่อไปนี้

(i) ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามบทบัญญัติเฉพาะสำหรับการลงทุนและประกอบธุรกิจในสาขาที่มีเงื่อนไข

(ii) ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้

(iii) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ผิดปกติ และรับผิดชอบเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที่ใช้ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกฎหมาย  

(2) กฤษฎีกาฉบับที่ 08/2023/ND-CP กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออกก่อนกฤษฎีกาฉบับที่ 65/2022/ND-CP มีผลบังคับใช้ (วันที่ 16 กันยายน 2565) และยังมียอดคงค้างจะต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้

(i) ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นกู้ประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในตลาด

(ii) ระยะเวลาสูงสุดของการขยายอายุหุ้นกู้ต้องไม่เกิน 2 ปี จากกำหนดเดิมที่ประกาศต่อนักลงทุน

(iii) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่เจรจาต่อรองโดยยึดผลประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ยอมรับแผนการเจรจา ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดที่มีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมที่ประกาศต่อนักลงทุน (รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้คิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด)

(3) กฤษฎีกาฉบับที่ 08/2023/ND-CP กำหนดให้ระงับการใช้บทบัญญัติต่อไปนี้ในกฤษฎีกาฉบับที่ 65/2022/ND-CP จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(i) กฎระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสถานะของนักลงทุนหุ้นมืออาชีพในฐานะบุคคลตาม มาตรา 8 วรรค 1 ข้อ “d” ของกฤษฎีกาฉบับที่ 153/2020/ND-CP ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมใน มาตรา 1 วรรค 6 ของกฤษฎีกาฉบับที่ 65 2022/ND

(ii) กฎระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาจำหน่ายหุ้นกู้ของการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งตาม มาตรา 1 วรรค 7 และ 8 ของกฤษฎีกาฉบับที่ 65/2022/ND-CP

(iii) กฎระเบียบเกี่ยวกับผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ตามมาตรา 12 วรรค 2 ข้อ “e” ของกฤษฎีกาฉบับที่ 153/2020/ND-CP ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมใน มาตรา 1 วรรค 9 ของกฤษฎีกาฉบับที่ 65/2022 /ND-CP

การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตลาดหุ้นกู้ให้มีความปลอดภัยและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้ประกอบการที่มีหนี้หุ้นกู้ค้างชำระต้องชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ขององค์กรผ่านผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงการตรวจสอบงบการเงิน ข้อมูลการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตลอดจนข้อมูลการใช้เงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้อย่างเต็มที่ และต้องประเมินสถานการณ์ทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้อย่างรอบคอบ รวมถึงแยกผลิตภัณฑ์หุ้นกู้จากเงินฝากธนาคารอย่างชัดเจน ตลอดจนประเมินระดับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลกำไรเมื่อลงทุนในหุ้นกู้ และรับผิดชอบการตัดสินใจลงทุนของตน

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการ ปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องรายงานผลการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้ลงทุนในการซื้อหุ้นกู้ และชี้แจงข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และเงินฝากธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบสถานะผู้ลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ลงทุนหุ้นมืออาชีพ ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจะยังคงส่งเสริมการประชาสัมพันธ์รวมถึงเผยแพร่กฎหมาย และดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดหุ้นกู้ต่อไป

อนึ่ง กฎระเบียบในกฤษฎีกาฉบับที่ 08/2023/ND-CP เปิดโอกาสให้มีการเจรจาและตกลงเกี่ยวกับแผนการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทหลายรายในปัจจุบัน รวมทั้งเปิดช่องให้ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทหลายรายลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระได้ในระยะสั้น เพื่อให้มีเวลาในการปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา: Bao Chinh Phu วันที่ 10 มีนาคม 2566

https://baochinhphu.vn/nghi-dinh-08-ve-tpdn-se-giup-nhieu-dn-co-thoi-gian-de-tai-cau-truc-102230310115953031.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227544

เข้าชมทั้งหมด