การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และสัตว์น้ำ ในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ ลดลงร้อยละ ๒.๘

POST ON 4 มีนาคม 2020

การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และสัตว์น้ำ ในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ ลดลงร้อยละ ๒.๘

ที่มา cafef.vn วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามรายงานว่า การส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และสัตว์น้ำของเวียดนามในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ มีมูลค่า ๕,๓๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๒.๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒ โดยเป็นสินค้าเกษตรมูลค่า ๒,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๔.๓ ป่าไม้ มูลค่า ๑,๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๒ สัตว์น้ำ มูลค่า ๙๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๖ และสินค้าปศุสัตว์ มูลค่า ๗๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๙.๖

สินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นสูง ได้แก่ ข้าว มูลค่า ๔๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๒.๖ มัน มูลค่า ๒๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๙.๘ ไม้ มูลค่า ๑,๕๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๑๐

ขณะเดียวกัน สินค้าหลักที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ ปลาสวาย มูลค่า ๒๒๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๒๗.๔ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มูลค่า ๘๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๗.๔ ยางพารา มูลค่า ๒๕๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๖.๑ และผักและผลไม้มีมูลค่า ๕๑๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๑.๙

ในช่วงดังกล่าว เวียดนามมีตลาดส่งออกหลัก ๔ แห่ง ได้แก่ จีน (ส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ ๒๔) สหรัฐฯ (ประมาณร้อยละ ๒๔) สหภาพยุโรป (ร้อยละ ๑๒.๒) และอาเซียน (ร้อยละ ๙.๗)

ขณะเดียวกัน เวียดนามนำเข้าสินค้าเกษตร ป่าไม้ และสัตว์น้ำมูลค่า ๔,๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๖.๗ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒

ลิงค์ข่าว: https://cafef.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-chi-dat-534-ty-usd-giam-28-thoi-dich-covid-19-20200301151521676.chn

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

140

กำลังเข้าชมขณะนี้

223778

เข้าชมทั้งหมด