Covid-19 กระทบเศรษฐกิจเวียดนามตอนกลาง

POST ON 24 กันยายน 2020

Covid-19 กระทบเศรษฐกิจเวียดนามตอนกลาง

นครดานังและจังหวัดกว๋างนามซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนามตอนกลางได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในไตรมาสแรกของปี 2563

ในไตรมาสแรกของปี 2563 นครดานังมีการลงทุนภาครัฐมูลค่า 1.1 ล้านล้านด่ง (48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) เพียง 31 โครงการ มูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และได้อนุมัติการลงทุนให้แก่โครงการลงทุนจากภายในประเทศ 2 โครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 7.7 ล้านล้านด่ง (335 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะเดียวกัน มีธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 กว่า 1,000 ราย จากจำนวนธุรกิจทั้งหมดในนครประมาณ 30,000 ราย ซึ่งร้อยละ 95 เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนภาคการท่องเที่ยวของนครก็คาดว่าจะเสียรายได้ประมาณ 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐและแรงงานตกงาน 35,000 อัตรา โดยในไตรมาสแรกของปี 2563 นครดานังมีนักท่องเที่ยวเพียง 1.3 ล้านคน ในจำนวนนั้น เป็นชาวต่างชาติ 700,000 คน ลดลงร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ในจังหวัดกว๋างนาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองมรดกโลกฮอยอัน พบว่าธุรกิจหลายภาคส่วนก็มีอัตราการเติบโตต่ำเช่นกัน อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลและปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 64 ภาคการท่องเที่ยวหดตัวร้อยละ 44.5 และอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบยานยนต์หดตัวเกือบร้อยละ 30 จังหวัดมีนักท่องเที่ยว 504,000 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 นอกจากนี้ มีโครงการ FDI ได้รับอนุมัติการลงทุนเพียง 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ธุรกิจท้องถิ่น 243 รายต้องปิดตัวลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

ในจังหวัดกว๋างหงาย ทั้งธุรกิจท้องถิ่นก็ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 และธุรกิจต่างชาติไม่สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากพนักงานต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานได้อันเป็นผลจากการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศและมาตรการห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี Binh Son ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด มียอดจำหน่ายลดลงร้อยละ 30-40 ส่วนโรงงานสิ่งทอและโรงงานแปรรูปส่งออกไม้อื่นๆ จำเป็นต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากจีนได้

ส่วนในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ภาคธุรกิจมีรายได้ลดลงร้อยละ 30-50 โดยเฉพาะธุรกิจบริการรถแท็กซี่ มีรายได้ลดลงถึงร้อยละ 80

ที่มา: Vietnam News วันที่ 7 เมษายน 2563

URLhttps://vietnamnews.vn/economy/674801/covid-19-ravages-economy-of-central-viet-nam.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

335

กำลังเข้าชมขณะนี้

231378

เข้าชมทั้งหมด