นครโฮจิมินห์ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการเงินของเอเชีย

POST ON 4 กุมภาพันธ์ 2021

นครโฮจิมินห์ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการเงินของเอเชีย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นาย Nguyen Thanh Phong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้กล่าวในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ตั้งเป้าหมายให้นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการเงินของเอเชีย พร้อมเพิ่มมูลค่า GRDP ต่อหัวถึง 37,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2588 และมีเป้าหมายจะเป็นเมืองอัจฉริยะภายในปี 2568 โดยจะเป็นศูนย์กลางด้านบริการสำหรับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของเวียดนาม รวมถึงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นกำลังขับเคลื่อนของเขตเศรษฐกิจตอนใต้และของประเทศ และภายในปี 2573 นครจะเป็นผู้บุกเบิกด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การเงิน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีมูลค่า GRDP ต่อหัว 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ และภายในปี 2588 นครจะกลายเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตสูง

นครโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมาย 26 ประการสำหรับระยะเวลาระหว่างปี 2563-2568 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 8 ต่อปี และการเพิ่มสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นร้อยละ 25 และร้อยละ 40 ของ GRDP ภายในปี 2568 และปี 2573 ตามลำดับ

นอกจากนี้ นครยังมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ start up ด้านนวัตกรรมในเวียดนาม โดยใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบดิจิทัลและเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย โดยนครจะจัดเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้นครเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของภูมิภาคและโลก เร่งผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานมนุษย์น้อย มุ่งมั่นปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของนครเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรม และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดยเฉพาะธุรกิจหลัก อาทิ ด้านการเงินและการธนาคาร การค้า และการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ท้องถิ่นของนครเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและโลก และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มการส่งออกอีกด้วย

นครโฮจิมินห์จะสร้างฐานข้อมูลร่วมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกัน ก็จะพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมหลัก 4 ด้าน โดยเพิ่มการใช้เครื่องจักรกล กระบวนการผลิตอัจฉริยะ และการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ในส่วนของการเกษตร นครจะปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนาพื้นที่ชนบทให้เทียบเท่ากับตัวเมือง ในขณะที่การพัฒนาตัวเมืองจะบูรณะอาคารเก่า ก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อสังคม ดึงดูดการลงทุนในพื้นที่เมืองใหม่ พัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วม ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดสภาวะการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุบนท้องถนน

อนึ่ง นครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการ 3 โครงการในด้านธรรมาภิบาล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษย์
และวัฒนธรรมแล้ว และยังมีโครงการที่อยู่ในแผนการเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรมสำหรับธุรกิจ start up และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของนครอีกด้วย

ที่มา: Saigon Times วันที่ 26 มกราคม 2564

https://english.thesaigontimes.vn/80341/hcmc-expects-to-become-economic-financial-hub-in-asia.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

75

กำลังเข้าชมขณะนี้

225277

เข้าชมทั้งหมด