ไทย-เวียดนาม 42 ปี แห่งมิตรภาพ

POST ON 30 กันยายน 2020

ไทย-เวียดนาม 42 ปี แห่งมิตรภาพ

ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันครบรอบ 42 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามและไทย ซึ่งตลอดระยะ 42 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้น และนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เวียดนามสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันในปี 2557 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลทั้งสองที่ต้องการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ

ความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของไทย-เวียดนาม ครอบคลุมความร่วมมือในทุกสาขา ได้แก่ ด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยไทยกับเวียดนามได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับทั้งในระดับราชวงศ์ของไทยและระดับผู้นำรัฐบาลของทั้งสองประเทศ รวมทั้งยังคงเร่งพัฒนาความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่มไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม (Joint Cabinet Retreat) ตลอดจนกลไกความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation) การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง (Joint Working Group on Political and Security Cooperation) และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission) กลไกเหล่านี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศ ตลอดจนความสำคัญที่ต่างฝ่ายมีให้แก่กัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 โดยมีหน้าที่ส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครโฮจิมินห์ และจังหวัดบริเวณภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

ในด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่เวียดนามดำเนินนโยบาย Doi Moi ในปี 2529 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ นับว่าเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม ที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในภาพรวมก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้านการค้า ไทยและเวียดนามต่างยังคงเป็นคู่ค้าลำดับต้น ๆ ในอาเซียน ด้วยมูลค่าการค้าในปี 2560 ที่สูงถึงกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสัญญาณอันดีต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศกำหนดเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 นอกจากนี้ ไทยยังมีสถานะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดอันดับที่ 9 ของเวียดนาม ด้วยมูลค่าการลงทุนสะสมถึงเดือนมิถุนายน 2561 มูลค่ารวม 10,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 493 โครงการ ในขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในโลก ทั้งนี้ ภาคเอกชนไทยที่มาประกอบธุรกิจในเวียดนามต่างให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายจะเติบโตควบคู่ไปกับเวียดนามในลักษณะหุ้นส่วน ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานเวียดนามในเขตกงสุล ผ่านกลไกสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เพื่อร่วมมือส่งเสริมให้มูลค่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป

ด้านความร่วมมือในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า 42 ปี และนับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามมีความแนบแน่น สถานกงสุลใหญ่ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของประเด็นความร่วมมือในระดับประชาชนต่อประชาชน จึงได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นครโฮจิมินห์จัดตั้งศูนย์ไทยแห่งแรกในภาคใต้ของเวียดนามขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับเวียดนามเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมทั้งได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเยาวชนกับ Ho Chi Minh Communist Youth Union, Ho Chi Minh City Committee เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในระดับเยาวชนของสองประเทศ และการจัดทำค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชนเวียดนาม ทั้งนี้ สหพันธ์องค์กรมิตรภาพนครโฮจิมินห์ และสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลในไทยและลาว เป็นกลไกสำคัญและนับเป็นพันธมิตรหลักที่มีส่วนช่วยสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับประชาชน ในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมตามเทศกาลต่าง ๆ

สุดท้ายนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความยินดีต่อพัฒนาการความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจังหวัดในเขตกงสุลที่มีพลวัตเชิงบวกอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม และร่วมกันผลักดันให้ความร่วมมือที่ครอบคลุมของสองประเทศรุดหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูบทความทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214524

เข้าชมทั้งหมด