เวียดนามเตรียมบุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

POST ON 13 มกราคม 2021

เวียดนามเตรียมบุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

“ชี้ช่อง” กับศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

เวียดนามเตรียมบุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

ตลาดอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ปัจจุบัน มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ทั่วโลกประมาณ 2,000 ล้านคน ในปี 2557 อาหารฮาลาลในตลาดโลกมีมูลค่าสูงถึง 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่ารวมอาหารโลก และคาดว่า มูลค่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 4.8 ต่อปี โดยในปี 2563 อาจมีมูลค่าสูงถึง 6.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และในการประชุม World Halal Conference 2019 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระบุว่า เฉพาะในเอเชีย-แปซิฟิก ชาวมุสลิมใช้จ่ายเงินสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มสูงถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

แม้จะเป็นโอกาสทอง แต่การจะเข้าถึงตลาดผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้นั้น ผู้ค้าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลเสียก่อน ซึ่งใครที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการบริโภคของชาวมุสลิม ก็อาจจะพลาดโอกาสทองนี้ได้

เวียดนามเริ่มเห็นโอกาสที่จะบุกตลาดสินค้าอาหารที่มีผู้บริโภค 2,000 ล้านคนนี้ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามจึงได้ร่วมกันจัดการสัมมนา The Global Market Potential of Halal Food and Opportunities for Vietnam ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่กรุงฮานอย
เพื่อวิเคราะห์โอกาสให้ผู้ประกอบการของเวียดนามสามารถขยายส่งออก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ในอนาคต

นาย Bui Thanh Son รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม กล่าวในการสัมมนาข้างต้นว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก มีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ในการส่งออกไปยังประเทศมุสลิมในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย ขณะเดียวกัน เวียดนามกำลังพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศในตะวันออกกลาง รวมทั้งมีความตกลงการค้าเสรี 16 ฉบับ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเพิ่มการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเวียดนามยังมี
ส่วนร่วมในตลาดสินค้าฮาลาลค่อนข้างน้อย เนื่องจากยังขาดความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมทางธุรกิจของสินค้าประเภทนี้

สินค้าที่เวียดนามมีศักยภาพสูงในการส่งออกไปยังตลาดฮาลาลโลก เช่น อาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้งและปลาแพนกาเซียส ผัก ผลไม้ ข้าว และขนม อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น สินค้าส่งออกที่มีประสิทธิภาพอาจจำกัดเฉพาะสินค้าเกษตรสดที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป เนื่องจากการแปรรูปมีขั้นตอนทางฮาลาลที่ซับซ้อนกว่า และผู้ประกอบการเวียดนามอาจยังไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมทางธุรกิจนี้เท่าไรนัก

เพื่อส่งเสริมการส่งออกอาหารฮาลาลเวียดนามไปยังตลาดโลก กรมมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการศาสนา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของเวียดนามกำลังจัดทำข้อกำหนดทั่วไปเพื่อกำหนดกรอบมาตรฐานแห่งชาติสินค้าฮาลาล สำหรับให้ผู้ประกอบการเวียดนามใช้เป็นแนวทางในการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลก่อนการส่งออก และในอนาคต อาจจัดตั้งหน่วยงานกลาง
ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน เวียดนามมีหน่วยงานที่สามารถออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลได้ 9 แห่ง แต่มีเพียง 1แห่ง ที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal Certification Agency: HCA) โดยมีขั้นตอนการพิจารณา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ยื่นเอกสารขอรับการรับรอง 2) เสนอราคาและทำสัญญา 3) การประเมินระยะที่ 1 โดยพิจารณาจากเอกสาร 4) การประเมินการดำเนินงาน และ 5) พิจารณาออกใบรับรอง

ความท้าทายอีกประการหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอาหารฮาลาลในเวียดนาม คือ การจัดหาชาวมุสลิม
ที่จะสามารถเชือดสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหารตามข้อกำหนดของฮาลาล จากข้อมูลของคณะกรรมการศาสนาเวียดนาม พบว่า ปัจจุบัน เวียดนามมีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 72,000 คน จากประชากรกว่า 97 ล้านคน กระจายอยู่ใน 13 จาก 63 จังหวัดทั่วประเทศ

นักลงทุนไทยที่มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจสาขานี้อาจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลในเวียดนามได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานฮาลาล www.halal.vn โทรศัพท์ (+84) 2462693741 อีเมล์ [email protected]

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูบทความทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

13967

เข้าชมทั้งหมด