ภารกิจ 10 ประการ เพื่อให้เวียดนามมุ่งสู่ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง

POST ON 22 มกราคม 2021

ภารกิจ 10 ประการ เพื่อให้เวียดนามมุ่งสู่ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง

“ทันโลก” กับศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ภารกิจ 10 ประการ เพื่อให้เวียดนามมุ่งสู่ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง

ภาพ: TTXVN – VNA

นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามนำเสนอภารกิจของรัฐบาลจนถึงปี 2568 (ค.ศ. 2025) ว่า ภายในปี 2568 (ค.ศ. 2025) เวียดนามจะสามารถหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ “ความปกติใหม่” (new normal)

รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดภารกิจ 10 ประการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ดังนี้

 1. ปรับใช้แนวทางเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
 2. เร่งสร้างระบบเศรษฐกิจแบบตลาดตามแนวทางสังคมนิยม สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
  มหภาค และควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำ
 3. ส่งเสริมการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับรูปแบบการเติบโต ปฏิรูปและพัฒนาผลิตภาพแรงงาน คุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 4. ระดมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้งานโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
 5. พัฒนาคุณภาพและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ และเพิ่มการปรับใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. ส่งเสริมค่านิยมทางวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 7. จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และจัดการผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 8. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ ต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง ตัดสินกรณีมีข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
 9. สร้างความแข็งแกร่งทางการป้องกันประเทศและความมั่นคง พัฒนาตำแหน่งของเวียดนามบนเวทีระหว่างประเทศ
 10. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเห็นพ้องต้องกันในสังคม

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว GDP เติบโตเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 6 ต่อปี ขณะเดียวกัน สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามได้ออกรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ-สังคม
ของเวียดนามในปี 2563 ระบุว่า ในช่วงที่หลายประเทศทั้งในภูมิภาคและในโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตติดลบ แต่เวียดนามกลับเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มี
การเติบโตเป็นบวก เมื่อปี 2563 เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต ร้อยละ 2.91 โดยไตรมาสที่ 1 เติบโต ร้อยละ 3.68 ไตรมาสที่ 2 เติบโตร้อยละ 0.39 และไตรมาสที่ 3 เติบโต ร้อยละ 2.69 และไตรมาสที่ 4 เติบโต ร้อยละ 4.4

การจัดกลุ่มรายได้ของประเทศทั่วโลกของธนาคารโลก พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 เวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวระหว่าง 1,036 – 4,045 ดอลลาร์สหรัฐ[1] ในปี 2563 เวียดนามมี GDP ต่อหัวที่ 2,715.276 ดอลลาร์สหรัฐ[2] ทั้งนี้ หากเวียดนามจะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง ตามเกณฑ์ของธนาคารโลก จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวระหว่าง 4,046 – 12,535 ดอลลาร์สหรัฐ[3]

ปี 2564 จะเป็นปีที่เวียดนามเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ ซึ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะสูง และสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ ในปีนี้ เวียดนามจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารประเทศชุดใหม่ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายข้างต้นนี้ การมีแนวทางที่ชัดเจนและมียุทธศาสตร์ที่ปรับตัวสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะทำให้เวียดนามยังคงรักษาการเติบโตในทิศทางบวก และยังคงเป็นพื้นที่การลงทุนที่โดดเด่นสำหรับนักลงทุนต่างชาติในอนาคต

หมายเหตุ: รวบรวมข้อมูลจาก Vietnam Economic News และธนาคารโลก

*   *   *   *   *


[1] https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

[2] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN

[3] https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูบทความทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249711

เข้าชมทั้งหมด