นโยบายช่วยเหลือทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ข้อมติคณะกรรมาธิการสามัญ สภาแห่งชาติเวียดนาม ที่ 406/NQ-UBTVQH15)

POST ON 11 พฤศจิกายน 2021

นโยบายช่วยเหลือทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ข้อมติคณะกรรมาธิการสามัญ สภาแห่งชาติเวียดนาม ที่ 406/NQ-UBTVQH15)

คณะกรรมาธิการสามัญ สภาแห่งชาติเวียดนาม ออกข้อมติ ที่ 406/NQ-UBTVQH15 ลงวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2021 กำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

– ลดภาษีร้อยละ 30 จากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2564 ที่ต้องชำระ สำหรับผู้ชำระภาษีตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีเงินได้ในปี 2564 ไม่เกิน 200,000 ล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 8.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสำหรับผู้ที่มีเงินได้ในปี 2564 ลดลงจากเงินได้ในปี 2562

– ไม่ปรับใช้ปัจจัยผู้ที่มีเงินได้ในปี 2564 ลดลงจากเงินได้ในปี 2562 สำหรับผู้ชำระภาษีที่เพิ่งเริ่มจัดตั้ง ควบรวม โอนถ่าย แบ่ง แยกธุรกิจในรอบการคำนวณภาษีปี 2563 และ 2564

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

– ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ที่ต้องชำระอันเกิดจากกิจกรรมการผลิต การดำเนินธุรกิจในเดือนต่าง ๆ ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 สำหรับครัวเรือนหรือบุคคลที่ประกอบกิจกรรมการผลิตหรือดำเนินธุรกิจในพื้นที่ระดับอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 และเป็นไปตามการพิจารณาของประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดหรือนครที่ขึ้นตรงกับส่วนกลาง

– ไม่ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้หรือรายได้จากการอุปทานสินค้าและบริการซอฟต์แวร์ สินค้าและบริการสันทนาการออนไลน์ เกมออนไลน์ ภาพยนตร์ออนไลน์ ภาพออนไลน์ เพลงออนไลน์ และโฆษณาออนไลน์     

– ลดภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564 สำหรับสินค้าและบริการ ดังนี้

(1) บริการขนส่ง (ทางรถไฟ ทางน้ำ ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งประเภทอื่น ๆ) บริการที่พัก บริการอาหาร บริการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยวและบริการสนับสนุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการจัดรายการนำเที่ยว

(2) สินค้าและบริการสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย ผลิตรายการโทรทัศน์ บันทึกเสียงและเผยแพร่ดนตรี เจ้าของผลงานศิลปะและบริการเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะ ความบันเทิง บริการของห้องสมุด คลังข้อมูล พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ บริการกีฬา และสันทนาการ

(3) ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ของสิ่งพิมพ์และสินค้า บริการ การผลิต และการดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์

– การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนการลดภาษีให้คำนวณ ดังนี้

(1) ผู้ประกอบการหรือองค์กรที่ผลิตหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่กำหนดในมาตรานี้ที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้แนวทางลดหย่อนภาษี ได้รับการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 30

(2) ผู้ประกอบการหรือองค์กรที่ผลิตหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่กำหนดในมาตรานี้ที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้แนวทางสัดส่วนร้อยละของรายได้ จะได้ลดอัตราร้อยละที่จะนำไปคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 30

3. ค่าปรับการชำระภาษีล่าช้า

– ยกเว้นค่าปรับการชำระภาษีล่าช้าที่เกิดขึ้นในปี 2563 และ 2564 สำหรับภาษีค้างชำระ ค่าใช้ที่ดิน
ค่าเช่าที่ดินสำหรับภาคธุรกิจหรือองค์กรที่ขาดทุนในปี 2563

– ไม่ปรับใช้ข้อกำหนดข้างต้นสำหรับกรณีที่ได้ชำระค่าปรับแล้ว

*   *   *   *   *

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
21 ตุลาคม 2564

ที่มา chinhphu.vn
http://baodientu.chinhphu.vn/Tai-chinh/Mien-giam-thue-ho-tro-doanh-nghiep-nguoi-dan-chiu-tac-dong-cua-dich-COVID19/450278.vgp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูบทความทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

73835

เข้าชมทั้งหมด