ภาพรวมเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam

ทวีปเอเชีย
(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)


www.worldatlas.com

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam

www.worldatlas.com

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  พรมแดน:
  – ทิศเหนือติดกับจีน
  – ทิศตะวันตกติดกับลาว
  – ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกัมพูชา
– ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ย
– ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย
พื้นที่ ๓๓๑,๖๙๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ ๖๔ ของไทย)
เมืองหลวง กรุงฮานอย (Hanoi)ประชากร ประมาณ ๙๖.๒ ล้านคน (ปี ๒๕๖๒)
ภูมิอากาศ มีสภาพอากาศหลากหลาย เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแผ่นดินตั้งอยู่ในแนวเหนือ – ใต้
– ภาคเหนือของประเทศมี ๔ ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว (ธันวาคม -กุมภาพันธ์) ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม – เมษายน) ฤดูร้อน (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน – พฤศจิกายน) มีอุณหภูมิเฉลี่ยราว ๑๗ องศาเซลเซียส
– ภาคกลางสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก แบ่งเป็น ๒ ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูแล้ง
(พฤศจิกายน – เมษายน)
– ภาคใต้มีอากาศร้อนและอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ คือประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี 
ภาษาราชการ เวียดนาม(Vietnamese)
ศาสนา  ไม่มีศาสนาประจำชาติ (ประชาชนร้อยละ ๑๒.๒ นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน รองลงมาได้แก่ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และรวมถึงศาสนา/ลัทธิท้องถิ่นที่ถือกำเนิดจากศาสนาพุทธ เช่น เกาได๋ และหว่าหาว)
หน่วยเงินตรา ด่ง อัตราแลกเปลี่ยน ๑ บาทเท่ากับ ๗๔๗ ด่ง (สถานะ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)
รายได้ประชาชาติต่อหัว ประมาณ ๒,๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๗.๐๒ (ปี ๒๕๖๒) (รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๓ เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ ๓.๘๒ ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน)
ระบอบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist Party of Vietnam: CPV) มีอำนาจสูงสุดและมีเพียงพรรคการเมืองเดียวตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่กำหนดนโยบายในการปกครองประเทศ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนปัจจุบันคือนายเหวียน ฝู จ่อง (Nguyen Phu Trong) โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี ๒๕๕๔ และเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภาแห่งชาติเวียดนาม สมัยที่ ๑๔ ครั้งที่ ๖ ได้มีมติรับรองนายเหวียน ฝู จ่อง ให้ดำรง ตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามอีกหนึ่งตำแหน่งภายหลัง การอสัญกรรมของนาย เจิ่น ด่าย กวาง (Tran Dai Quang) อดีตประธานาธิบดี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ สำหรับนายกรัฐมนตรีเวียดนามคนปัจจุบันคือ นายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี ๒๕๕๙

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

315

กำลังเข้าชมขณะนี้

214663

เข้าชมทั้งหมด