จังหวัดฟู้เอียนส่งเสริมการลงทุนใน 7 สาขาสำคัญ

POST ON 6 มีนาคม 2024

จังหวัดฟู้เอียนส่งเสริมการลงทุนใน 7 สาขาสำคัญ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดฟู้เอียน ได้จัดการประชุมเพื่อประกาศ แผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดฟู้เอียน ปี 2564 – 2573 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2593[1] โดยแผนแม่บทดังกล่าวให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนใน 7 สาขาสำคัญ ได้แก่

1. อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น โลหะ ปิโตรเคมี พลังงานสะอาด (รวมไฮโดรเจนรูปแบบใหม่และแอมโมเนียสีเขียว) เคมี การแปรรูปทางการเกษตร ป่าไม้ การประมง วิศวกรรมเครื่องกล และการผลิตอุปกรณ์ดิจิทัล (ครอบคลุมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการออกแบบและการผลิตชิป) นอกจากนี้ จังหวัดฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบทที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ป่าไม้ และการประมง โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับการเกษตรและภาคบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้าปลีก การขนส่ง การนำเข้าและการส่งออก เป็นต้น

2. การขนส่งและโลจิสติกส์ โดยจะพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์ที่ท่าอากาศยาน Tuy Hoa ท่าเรือ Vung Ro และท่าเรือน้ำลึก Bai Goc ท่าเรือบก ICD Dong Hoa และโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับเขตเมืองขนาดใหญ่ และเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดฯ

3. บริการการค้าและการท่องเที่ยว โดยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้กลายเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะ นอกจากนั้น จังหวัดฯ ยังมีแผนจัดตั้งอุทยานธรณี (Geopark) และมุ่งสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของ UNESCO เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

4. การพัฒนาเขตเมืองและที่อยู่อาศัยทางสังคม

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในภาคเกษตรกรรม

6. การพัฒนาสาธารณสุข การศึกษา และสังคมและวัฒนธรรม

7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาข้างต้น จังหวัดฯ จะดำเนินตามแนวทาง ดังนี้

1. ระดมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อดึงดูดเงินลงทุน

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3. คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

4. ส่งเสริมกลไกและนโยบายการพัฒนาร่วมกัน

5. จัดการและควบคุมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชนบท

6. จัดระเบียบและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนา

ที่มา: BNEWS เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

https://bnews.vn/phu-yen-moi-goi-dau-tu-vao-cac-du-an-o-7-nhom-linh-vuc/325093.html

Công an nhân dân เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/cong-bo-quy-hoach-tinh-phu-yen-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-i723631/


[1] มติเลขที่ 1746/QD-TTg ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

264

กำลังเข้าชมขณะนี้

230807

เข้าชมทั้งหมด